از اعداد صحیح زیر که نزدیکترین تقریب به small sqrt {2} sqrt {5} ^ {2} است؟

محصولات استعلام

© RAV Copyright 2020 sitemap