یک موتور الکتریکی یک چرخ فلک را از طریق یک کمربند درایو که می چرخاند ، تبدیل می کندقرقره بر روی موتور چرخ می کند

محصولات استعلام

© RAV Copyright 2020 sitemap